Gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden waaraan iedereen voldoet bij het gebruikmaken van FUCKHuiswerk.nl

Gebruiksvoorwaarden De voorwaarden van FUCKHuiswerk.nl

FUCKHuiswerk.nl is een initiatief van RJcomfort. De op deze website (FUCKHuiswerk.nl, hierna te noemen: "Website") opgenomen faciliteiten (lidmaatschap, zoekfunctie, berichten, hierna te noemen: "Faciliteiten") en informatie, nieuws, gegevens en andere informatie op de Website (hierna te noemen: "Informatie") is samengesteld door FUCKHuiswerk.nl, een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: "FUCKHuiswerk.nl").

Toegang tot deze Website, Faciliteiten en de Informatie wordt verleend onder de voorwaarde dat de in dit bezoekersreglement opgenomen bepalingen door de bezoeker worden aanvaard. Bezoekers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de diensten die op deze Website beschikbaar worden gesteld, tenzij zij een premium pakket hebben aangeschaft.

De Informatie is continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. FUCKHuiswerk.nl betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt FUCKHuiswerk.nl enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van FUCKHuiswerk.nl.

De Informatie wordt slechts voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de Informatie en of te reageren is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen reactie op de site. Mocht het gedrag van de bezoeker niet aan de site regels voldoen heeft een moderator of medewerker van de site het recht om de bezoeker van de site te weren doormiddel van een ban.

FUCKHuiswerk.nl is niet verantwoordelijk voor de uploads van haar gebruikers. Uzelf bent verantwoordelijk voor het uploaden van welke content dan ook. Indien u meent dat onze server bestanden versprijd waarvan u kunt aantonen auteursrecht te hebben dan zullen wij die op uw verzoek verwijderen.

Onze moderatoren streven ernaar de content op FUCKHuiswerk.nl zoveel mogelijk te reguleren. Echter kunnen wij u niet verzekeren dat alle content op FUCKHuiswerk.nl gecontroleerd is.

FUCKHuiswerk.nl wijst bezoekers aan deze Website op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. FUCKHuiswerk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de Website.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan FUCKHuiswerk.nl of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCKHuiswerk.nl. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailing lists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCKHuiswerk.nl.

FUCKHuiswerk.nl heeft het recht inzendingen niet te plaatsen, te verwijderen, dan wel aan te passen, indien deze inzendingen lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Privacy statement.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de Website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.